Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 34 422 ogłoszeń w całej Polsce

Wrocław - lokal do kupienia

Wrocław, Dziadoszańska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Agata Krasiczyńska-Knuter

Kancelaria Komornicza, Inowrocławska 21, Wrocław, 53-653 Wrocław

tel. 71 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax.

Sygnatura: Km 1777/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Agata Krasiczyńska-Knuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2018 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna XI Wydział Cywilny, Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 203, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego należącego do dłużnika, położonego przy Dziadoszańska 48-50/17, 54-153 Wrocław , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00198420/4 .
Opis nieruchomości:
Zgodnie z danymi księgi wieczystej powierzchnia lokalu wynosi 135,50 m2, biegły po dokonaniu inwentaryzacji struktury i powierzchni lokalu nie potwierdził zapisów księgi wieczystej. Rzeczywsita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 133,2 m2. Różnica wynika z wykonanych robót budowalnych i aranżacyjnych związanych z dostosowaniem lokalu do działalności gastronomicznej. Aktualnie lokal składa się z 16 pomieszczeń. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,2 m (obniżona przez sufity podwieszane do wysokości 2,75 m). Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną (oświetleniową i gniazd wtykowych), w tym instalację trójfazową, z rozbudowaną tablicą rozdzielczą, ponadto w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zdalczynną z grzejnikami płytowymi, ciepłej wody użytkowej oraz alarmową. UWAGA OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 9 STYCZNIA 2018 o godz. 13:00

Suma oszacowania wynosi 673 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 448 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 4 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 6252.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 16:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agata Krasiczyńska-Knuter


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla