Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 34 422 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Wrocław

WROCŁAW, DASZYŃSKIEGO

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Agata Kwolek

Kancelaria Komornicza, Św. Mikołaja 51/52, Wrocław, 50-127 Wrocław

tel. 71 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 71 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą (wew. 22)

Sygnatura: KM 821/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2018 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 242, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: GOHLA WALDEMAR , położonego przy DASZYŃSKIEGO 12, WROCŁAW, 50-309 M. Wrocław , dla którego REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA KRZYKÓW prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00148814/8 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego (użytkowego), położonego na parterze i częściowo na półpiętrze wieloklatkowego budynku mieszkalnego (blok spółdzielczy w zabudowie plombowej) przy ulicy Daszyńskiego 12 we Wrocławiu. Lokal znajduje się w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Telbud” z siedzibą we Wrocławiu. Dla ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – urządzona jest księga wieczysta nr WR1K/00148814/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 91,00 m2. Inwentaryzacja struktury i powierzchni wykonana podczas oględzin nieruchomości przez biegłego nie potwierdziła w/w zapisów. Rozbieżność wynika najprawdopodobniej z częściowej przebudowy lokalu i wykonanych w jej ramach robót budowlanych. Aktualnie lokal składa się z dwóch części na różnych poziomach, które są i mogą być odrębnie użytkowane. Pierwsza część lokalu znajdująca się na parterze stanowi pustostan częściowo wykorzystywany jako magazyn, składa się z ośmiu pomieszczeń o powierzchni 62,4 m², posiada wejście z chodnika ulicy Daszyńskiego oraz odrębne, na zaplecze, w ścianie tylnej budynku. Druga część lokalu znajdująca się na półpiętrze, wykorzystywana jest jako biuro, składa się z trzech pomieszczeń o powierzchni 44,8 m², posiada wejście z chodnika ulicy Daszyńskiego, a następnie poprzez schody wewnętrzne prowadzi do zasadniczej części lokalu. Wysokość pomieszczeń w obu częściach jest zróżnicowana. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 107,2 m² i taką przyjęto dla potrzeb wyceny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (gniazd wtykowych i oświetleniową), wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z wyjaśnieniem instalacje w lokalu są sprawne, przy czym z uwagi na odłączenie zasilania lub demontaż części instalacji, brak jest możliwości zweryfikowania tych informacji.

Suma oszacowania wynosi 395 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA III o/ Wrocław 42 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 08:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agata Kwolek


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla